MOPS Chojnice
Powróć do: Informacje

Klub Wolontariusza

Klub Wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach

Klub Wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach skupia obecnie 11 wolontariuszy. Jest to młodzież z lokalnych szkół średnich, w większości z II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach.

Głównym celem działania naszego Klubu jest szerzenie idei wolontariatu, pośredniczenie między osobami chętnymi do udzielania pomocy a osobami jej potrzebującymi.

Działania wolontariuszy skupiają się na pomocy w nauce i odrabianiu lekcji dzieciom zaniedbanym środowiskowo i wychowawczo z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Współpraca pracowników socjalnych z wolontariuszami przynosi wymierne korzyści obu stron, a przede wszystkim podopiecznym naszego Ośrodka. Przez wolontariat rozszerzyliśmy naszą ofertę pomocową i zwiększyliśmy skuteczność działania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach i Klub Wolontariusza zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które chcą zaangażować się w bezinteresowne pomaganie innym.      

Czym jest WOLONTARIAT?

Wolontariat jest to dobrowolna, świadoma, odpowiedzialna i bezpłatna praca świadczona na rzecz wybranych instytucji i organizacji oraz wskazanych przez nie osób i rodzin, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariuszem może być każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Wolontariuszem może być osoba w szerokim przedziale wiekowym o różnym stopniu wykształcenia oraz aktywności zawodowej.

Działalność wolontarystyczna, w tym prawa i obowiązki wolontariuszy reguluje ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dlaczego WARTO zostać wolontariuszem?

  • satysfakcja z pomagania potrzebującym,
  • możliwości poznawania nowych ludzi, 
  • możliwości zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, 
  • oderwanie się od codziennych obowiązków – przygotowanie się do przyszłej pracy, 
  • podwyższenie swojego poziomu samopomocy.


Wolontariat w MOPS jest uzasadniony tym, że w sferze pomocy społecznej występuje najwięcej potrzeb. MOPS posiada również wiedzę na temat osób i rodzin potrzebujących, umożliwiającą skuteczną organizację wolontariatu.

Głównym celem wolontariatu jest wyrównanie szans społecznych m. in. poprzez:

  • pomoc osobom starszym i samotnym, osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo.


Wszystkie osoby, które czują, że chciałyby pomóc innym i dzielić z nimi swój czas prosimy o zgłoszenie się do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
ul. Wysoka 1, pok. 206

Informacja telefoniczna:
poniedziałek – piątek: godz. 7.15 – 15.00
wtorek: godz. 7.15 – 16.15
tel. (52) 3977121
Koordynator: Joanna Wysocka