Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Informacje

Dodatki Mieszkaniowe

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy, kto spełnia kryteria zawarte w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j. t. Dz.U. z 2019 r. poz.2133 ze zm).
Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Jakie kryteria muszą spełniać osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy?

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 
 • Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł. 
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.
Ilość osób

Określona w ustawie
powierzchnia normatywna lokalu

+30% Największa dopuszczalna powierzchnia
użytkowa lokalu 
 Dla 1 osoby  35m2  +30%  45,5m2
 Dla 2 osób  40m2  +30%  52,0m2
 Dla 3 osób  45m2  +30%  58,5m2
 Dla 4 osób  55m2  +30%  71,5m2
 Dla 5 osób  65m2  +30%  84,5m2
 Dla 6 osób  70m2  +30%  91,0m2
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom oraz nie wlicza się ich do gospodarstwa domowego jeżeli przebywają instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:
 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 •  szkole, w tym w szkole wojskowej
UWAGA!
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju). Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.
W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.
Uwaga: Definicję dochodu stanowi ustawa o świadczeniach rodzinnych.
Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego.
Wymagane dokumenty
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu wraz deklaracją o dochodach za okres 3 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Rodo- wnioskodawcy i zarządcy
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, potwierdzonych przez zarządcę 
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu  ( np. umowa najmu)
 • aktualny aneks czynszowy (karta opłat) lub oświadczenie zarządcy o wysokości ponoszonych opłat
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, 
 • konto zarządcy w przypadku prywatnego najmu na właściwym druku- upoważnienie dla zarządcy
 
Wzory niezbędnych druków do pobrania na naszej stronie w dziale Do Pobrania

Wnioski o dodatek mieszkaniowy składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 523800217

Dodatek Energetyczny
Dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie art.3 pkt. 13c, art.5c, art.5e ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r.- Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716) i przysługuje osobom spełniającym następujące warunki:
 • mającym zawartą umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z przedsiębiorstwem energetycznym ( ksero umowy dołącza się do wniosku)
 • mającym przyznany dodatek mieszkaniowy
 • mieszkającym w miejscu dostarczania energii
Osoby te określone są w ustawie Prawo Energetyczne jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (MP. z 2021 r. poz. 393) jego wysokość  m-nie kształtuje się następująco:
 • dla gospodarstw jednoosobowych – 12,09 zł
 •  dla gospodarstw od dwu do czteroosobowych – 16,79 zł
 • dla gospodarstw pięcioosobowych i powyżej – 20,15 zł

Wzory niezbędnych druków do pobrania na naszej stronie w dziale Do Pobrania

Wnioski o dodatek energetyczny składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 523800217

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:
 • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;
 • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
 • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r, ale w obrębie tej samej gminy)
Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego
(nie przysługuje: osobom zamieszkującym własne mieszkanie oraz nie posiadającym tytułu prawnego do lokalu a oczekującym na lokal socjalny i posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu a także umowę użyczenia lokalu).

Wysokość dopłaty do czynszu:
 • wysokość dopłaty do czynszu jest to 75 %  miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę  lub podnajemcę pomniejszonego o należny dodatek mieszkaniowy przyznany na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Wysokość dopłaty do czynszu wraz z dodatkiem mieszkaniowym nie może jednak być wyższa  niż 1 500 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” wraz z dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy niezbędnymi do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego
Dodatkowo
 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu* ;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu*;
Każde złożone oświadczenie musi zawierać formułę:  
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Dokumenty, (w tym ksero umów najmu przed 14 marca 2020 r. i aktualnie obowiązującej) potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy , powiększony o dopłatę do czynszu:
 • na dzień złożenia wniosku oraz
 • na dzień 14 marca 2020 r.
Z uwagi na ustawowy krótki okres składania wniosku z adnotacją „o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach – Działem Dodatków Mieszkaniowych pod nr tel: 52 3800217

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.