MOPS Chojnice
Powróć do: Projekty EFS

2020

Logo EFS

2020-12-01

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Spotykamy się z doradcą zawodowym! Uczestnicy poznają swoje predyspozycje zawodowe i wybierają właściwy dla siebie kierunek szkolenia zawodowego. 


2020-10-10

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Uczestnicy projektu Stop wykluczeniu – start na pracę zakończyli udział w grupowym wsparciu psychologicznym – rozwój kompetencji osobistych i społecznych Kontynuują natomiast udział w warsztatach motywujących z zakresu umiejętności rodzicielskich. Spotykają się także z brokerem edukacyjnym. 

Na zajęciach z psychologiem nabyli/ poszerzyli swoją wiedzę na temat stresu, asertywności, umiejętności komunikowania się i negocjowania. Ponadto uczą się świadomego rodzicielstwa, świadomej komunikacji z dziećmi, jak wspierać rozwój emocjonalny z dzieckiem. 

 


2020-09-18

Zapytanie o szacowanie wartości:
- Usługi świadczone przez pielęgniarkę dla osób niesamodzielnych
- Rehabilitant/fizjoterapeuta dla osób niesamodzielnych
- Opiekun/asystent dla osób niesamodzielnych


2020-08-10

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"
Ruszyła III edycja projektu Stop wykluczeniu – star na pracę. 

Zrekrutowano 45 kandydatów do projektu. Z grupy tej wybrano ostatecznie 30 UP.

Uczestnicy w miesiącu czerwcu i lipcu br. wzięli udział w spotkaniach indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym. Przy pomocy specjalistów utworzono  dla każdego z uczestników ścieżkę reintegracji. 

W miesiącu lipcu każdy z uczestników podpisał kontrakt socjalny, który będzie realizował przy pomocy pracownika socjalnego. 

Uczestnicy aktualnie spotykają się z psychologiem, korzystają ze wsparcia brokera edukacyjnego. Przygotowują się do grupowych warsztatów z psychologiem. 


2020-07-30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach wraz z Pomorskim Instytutem Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „ Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 06.02, Poddziałania: 06.02.02. Czytaj dalej.


2020-01-31

Kontynuujemy działania w projekcie „Stop wykluczeniu – start na pracę ” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Uczestnicy projektu zakończyli udział w szkoleniach zawodowych. Nabyli kompetencje bądź kwalifikacje zawodowe. Za udział w szkoleniu Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe.

10 Uczestników - 7 K i 3 M, w miesiącu lutym, rozpocznie udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców. Staże zakończą się 30.04 br.

Zapraszamy kolejnych chętnych do udziału w III edycji projektu.

Zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem projektu lub pracownikiem socjalnym. Naprawdę warto!

 


Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"

Opis projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza do udziału w projekcie „Stop wykluczeniu - start na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.10.2022.

Cel projektu:

Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Chojnice, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

Oferta projektu:

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
 • poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, 
 • spotkania z brokerem edukacyjnym, 
 • praca socjalna, 
 • szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji, 
 • 3 miesięczne staże zawodowe, 
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną, 
 • poczęstunek podczas zajęć, 
 • zasiłek celowy, 
 • stypendium szkoleniowe, 
 • stypendium stażowe, 
 • zajęcia dla dzieci uczestników projektu (zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, dopłaty do wycieczek szkolnych).


Planowane efekty projektu:

 1. Objęcie wsparciem 120 osób, w tym 60 z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Chojnice,
 2. Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 3. Zmotywowanie i przygotowanie beneficjentów projektu do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu, 
 4. Podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez co najmniej 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).


Wartość projektu wynosi 1 727 402,88 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi 1 468 292,45 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przedstawiamy tutaj.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pokój 109, lub pod numerem telefonu (52) 3977121.

Serdecznie zapraszamy!