Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start 300+
na nowy okres 2018/2019
odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, począwszy od 1 sierpnia 2018 roku.
Wnioski wydawane są w Biurze Podawczym, przy wejściu głównym do MOPS.

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje :
- matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :
- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Czytaj dalej - więcej informacji dot. świadczenia wychowawczego oraz dokumentów jakie należy złożyć.
Przypominamy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z progrmau 500+ jak również wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można składać również on-line. Instrukcja składania wniosku on-line na na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) znajduje się tutaj.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Okres ten wydłuża się:
1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów),
2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy studiów),
Do ukończenia 24 roku życia przysługuje także osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i jest uzależniony m.in. od spełnienia kryterium dochodowego:
1. dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
2. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
1. pozostaje w związku małżeńskim,
2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3. jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko - dotyczy pełnoletnich dzieci;
4. osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
- ojciec jest nieznany,
- powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Czytaj dalej - więcej informacji dot. zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wymaganych dokumentów.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach