Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start 300+
na nowy okres 2019/2021
odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, począwszy od 1 sierpnia 2019 roku.
Wnioski wydawane są w Biurze Podawczym, przy wejściu głównym do MOPS.

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie wychowawcze 500+

Przypominamy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z progrmau 500+ jak również wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można składać również on-line. Instrukcja składania wniosku on-line na na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) znajduje się tutaj.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Okres ten wydłuża się:
1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów),
2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy studiów),
Do ukończenia 24 roku życia przysługuje także osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i jest uzależniony m.in. od spełnienia kryterium dochodowego:
1. dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
2. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
1. pozostaje w związku małżeńskim,
2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3. jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko - dotyczy pełnoletnich dzieci;
4. osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
- ojciec jest nieznany,
- powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Czytaj dalej - więcej informacji dot. zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wymaganych dokumentów.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach