Obowiązek informacyjny dla klientów MOPS w Chojnicach

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chojnicach ul. Plac Niepodległości 7, zwany dalej Administratorem.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 52 3977121 lub za pomocą poczty elektronicznej: mops.chojnice@wp.pl. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 RODO w celu:
a) pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, kartę dużej rodziny osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin,
b) wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych,
c) udzielenia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
d) wspieranie rodzin z dziećmi poprzez realizowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wychowawczych , funduszu alimentacyjnym, zasiłku dla opiekuna

5. Zadania wymienione w pkt 3 realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy:
a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
d) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
e) Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
f) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
g) Ustawa a dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
h) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
i) Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za Życiem”
j) Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny;
k) Ustawa z dnia 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
l) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 4.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach