Przetargi i konkursy

2018-02-08
Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 26.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Szkoleń Zawodowych i staży zawodowych w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwiartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-12-29
Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej – Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych wybrano ofertę złożona przez „Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski” w Chojnicach Kwota dotacji na realizacje zadania wynosi: 314.265,00 zł. przy zapewnieniu gorącego posiłku dla 150 osób dziennie.
2017-12-04
BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Wzór oferty
3. Wzór sprawozdania
2017-11-27
Zarządzenie Nr 46/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 24.11.2017r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – trening kompetencji zawodowych

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
2017-10-26
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicachz dnia 25.10.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – trening kompetencji zawodowych w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”.

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-09-06
Zarządzenie Nr 29/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 20.07.2017r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kursy Zawodowe w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Dyrektor MOPS - wybór oferty na realizację szkoleń zawodowych
2017-08-16
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - kurs języka angielskiego

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwiartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-08-16
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Pośrednik pracy/koordynator staży

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwiartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-08-16
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy

1. Zarządzenie Dyrektor MOPS - WAPP z dn. 08.08.2017r.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie - WAPP
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-08-14
Rozeznanie Rynku
Działanie 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nazwa projektu II: Stop wykluczeniu – start na pracę (01.01.2017-31.10.2022)

Rozeznanie rynku - Usługa catering
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków
2017-07-16
Rekrutacja do projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę".

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
2017-07-06
Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej -Kurs języka angielskiego, w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

Zarządzenie - wybór oferty na realizację kursu językowego
2017-07-06
Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

Zarządzenie - wybór oferty na realizację WAPP
2017-07-06
Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednik pracy / koordynator staży, w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

Zarządzenie - wybór oferty na realizację zadania Pośrednik i koordynator staży
2017-06-28
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych.

Gmina Miejska Chojnice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2017 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, RPO WP 2014-2020” osobiście lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 19 lipca 2017 roku do godz. 15:00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach,
Plac Niepodległości 7
89–600 Chojnice

Decyduje data wpływu do Urzędu.

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia
2017-06-22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Kursów Zawodowych, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

1. Zarządzenie - kursy zawodowe
2. Ogłoszenie o konkursie - kursy zawodowe
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

1. Zarządzenie WAPP
2. Ogłoszenie o konkursie - WAPP
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednictwo pracy/koordynator staży w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"

1. Zarządzenie o konkursie
2. Ogłoszenie o konkursie - kurs językowy
3. Wzór oferty
4. Wzór sprawozdania
2016-12-22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r." Pełna treść zawiadomienia tutaj.
2016-12-13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza zamówienie na usługi społeczne którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r.
Pełna treść ogłoszenia tutaj.
2016-09-15
Zarządzenie Nr 30/2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
2016-08-19
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

1. Ogłoszenie o konkursie - usługi reintegracji zawodowej
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej
2016-07-28
Zarządzenie Nr 22 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Nr 23 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Nr 24 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Nr 25 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

Zarządzenie Nr 26 /2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
2016-07-25
Ogloszenie o koncowym wyniku naboruna stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach
Czytaj dalej
2016-07-19
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
Czytaj dalej
2016-06-27
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w ramach projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” w 2016r.

OGŁOSZENIE – nabór na członków komisji konkursów ofert
Formularz zgłoszeniowy
2016-06-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu usług reintegracji zawodowej:

1. Ogłoszenie o konkursie - kurs językowy
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej

1. Ogłoszenie o konkursie - kursy zawodowe
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej

1. Ogłoszenie o konkursie - pośrednictwo koordynator staży
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej
2016-06-23
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Pełna treść ogłoszenia konkursowego, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie kandydata do pobrania tutaj
2016-06-17
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej
2016-03-15
OGŁOSZENIE

o końcowym wyniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wybrano :

1/. Panią IWONĘ SZMELTER zam. Ogorzeliny
2/. Pana PAWŁA GARBACIK zam. Nowe Ostrowite

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydaci spełnili w największym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. W ocenie Komisji wiedza, umiejętności i predyspozycje osobowościowe wskazują, że zakres zadań, który przewidziany jest do realizacji na tym stanowisku będzie wykonywany zgodnie z wymogami i oczekiwaniami pracodawcy.

Nr ewidencyjny naboru: MOPS.1110.1.2016
2016-02-22
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko referenta do działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Pełna treść ogłoszenia, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie kandydata do pobrania tutaj.
2014-10-07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż kotła gazowego BUDERUS oraz sterownika kotłowego BUDERUS. Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF: pobierz
2014-10-07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż zakończono postępowanie w sprawie naboru na stanowisko podinspektora.
Czytaj więcej
2014-09-18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż kotła gazowego BUDERUS oraz sterownika kotłowego BUDERUS. Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF: pobierz
2014-09-10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko podinspektora.
Pełna treść ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy i oświadczenie do pobrania w formacie PDF: pobierz
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach