Fundusz Alimentacyjny

Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego

Od 01.10.2008r. weszła w życie ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. 2012 poz. 1228 z późn. zm.).

Na podstawie powyższej ustawy zostały ustanowione świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które mają na celu udzielenie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji. Fundusz alimentacyjny zastąpił dotychczasową zaliczkę alimentacyjną.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

osobie uprawnionej, tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez nią:
1. 18 roku życia,
2. w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2011 nr 264 poz. 1573),
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek strony i jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Wniosek o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, pokój nr 10.

Obliczenie dochodu  następuje z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.

Za bezskuteczną egzekucję rozumie się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu każdego członka rodziny rodziny, w tym  odpowiednio:
a) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),  zawierające informacje o wysokości:
- dochodu,
- składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
- należnego podatku
Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
b) oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku 2011.
c) oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2011.
d) zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2011r.
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2011,
f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,;
3. odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów   zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
5. zaświadczenie organu egzekucyjnego o wysokości otrzymanych świadczeń alimentacyjnych  w roku 2011;
6. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, w tym między innymi:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
b) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
d) orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
e) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
f) informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku: - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
7. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich zapłacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej pracownicy mogą domagać się takiego dokumentu.

Obowiązki świadczeniobiorców

W przypadku przyznania przez tutejszy organ prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeniobiorca zobowiązany jest powiadomić Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych o wystąpieniu następujących faktów:

1. zmianie w liczbie członków rodziny,
2. uzyskaniu dochodu, czyli:
a) zakończeniu urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazywaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej,
3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym m.in. o otrzymaniu alimentów, osoba (wnioskodawca) jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zaniechanie przez świadczeniobiorcę obowiązku informowania organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może narazić osobę pobierającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego na orzeczenie świadczeń jako nienależnie pobrane, a tym samym na konieczność zwrotu pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi.

Akty prawne

- Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 395)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobie uprawnionych do alimentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1694)
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach