Fundusz Alimentacyjny -
druki do pobrania

wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach