Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"

Opis projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza do udziału w projekcie „Stop wykluczeniu - start na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.10.2022.

Cel projektu:

Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Chojnice, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

Oferta projektu:

- W ramach projektu oferujemy:
- poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
- poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe,
- spotkania z brokerem edukacyjnym,
- praca socjalna,
- szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji,
- 3 miesięczne staże zawodowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
- poczęstunek podczas zajęć,
- zasiłek celowy,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- zajęcia dla dzieci uczestników projektu (zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, dopłaty do wycieczek szkolnych).

Planowane efekty projektu:

1. Objęcie wsparciem 120 osób, w tym 60 z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Chojnice,
2. Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3. Zmotywowanie i przygotowanie beneficjentów projektu do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu,
4. Podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez co najmniej 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).

Wartość projektu wynosi 1 727 402,88 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi 1 468 292,45 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przedstawiamy tutaj.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pokój 109, lub pod numerem telefonu (52) 397 7121.

Serdecznie zapraszamy!

Archiwum EFS

Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach