2020-09-18

2020-07-30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach wraz z Pomorskim Instytutem Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „ Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 06.02, Poddziałania: 06.02.02. Czytaj dalej.

Projekt "Stop wykluczeniu - start na pracę"

Opis projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza do udziału w projekcie „Stop wykluczeniu - start na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.10.2022.

Cel projektu:

Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Chojnice, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

Oferta projektu:

- W ramach projektu oferujemy:
- poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
- poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe,
- spotkania z brokerem edukacyjnym,
- praca socjalna,
- szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji,
- 3 miesięczne staże zawodowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
- poczęstunek podczas zajęć,
- zasiłek celowy,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- zajęcia dla dzieci uczestników projektu (zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, dopłaty do wycieczek szkolnych).

Planowane efekty projektu:

1. Objęcie wsparciem 120 osób, w tym 60 z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Chojnice,
2. Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3. Zmotywowanie i przygotowanie beneficjentów projektu do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu,
4. Podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez co najmniej 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).

Wartość projektu wynosi 1 727 402,88 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi 1 468 292,45 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przedstawiamy tutaj.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pokój 109, lub pod numerem telefonu (52) 397 7121.

Serdecznie zapraszamy!

2018-02-28

Zapraszamy do udziału w projekcie „Stop wykluczeniu – start na pracę” Edycja II

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Projekt jest realizowany w okresie 1.01.2017r. do 31.10.2022r. Ukierunkowany jest on na zwiększenie zatrudnienia K i M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dla osób z niepełnosprawnością, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych,

Zakładane działania:
- praca socjalna
- wsparcie psychologiczne, doradcze, broker edukacyjny
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
- stypendium szkoleniowe oraz stażowe

Wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem projektu w siedzibie MOPS bądź pod nr telefonu 52 397 71 21.

2019-07-15

Zakończyliśmy rekrutację do II edycji projektu i realizujemy działania projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Wyłoniono 30 Uczestników Projektu, dla których przy pomocy pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i psychologa, utworzono indywidualną ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej. Od tego momentu zaczyna się praca socjalna z UP.

Oprócz pracy socjalnej, Uczestnicy biorą udział we wsparciu psychologicznym, korzystają z usług brokera edukacyjnego.

Uczestnikom Projektu życzymy wytrwałości w działaniach mających doprowadzić ich do osiągnięcia głównego celu projektu, czyli podjęcia zatrudnienia.

2019-08-29

Kontynuujemy działania w projekcie „Stop wykluczeniu – start na pracę ”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019r. Uczestnicy Projektu wzięli udział w warsztatach psychologicznych oraz indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Celem wsparcia psychologicznego był rozwój kompetencji osobistych, społecznych, wzrost samooceny, umiejętność godzenia ról w życiu osobistym i zawodowym. Podczas zajęć zapewniono UP catering.

Ponadto Uczestnicy i Uczestniczki uczestniczą także w indywidualnych spotkaniach z brokerem edukacyjnym, który koncentruje się na pomocy w/w w wyborze ścieżki edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

We wrześniu natomiast zorganizowane zostaną Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy. Dzięki poznaniu metod i technik poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej wierzymy, że UP odważniej wyruszą w drogę prowadzącą do pozyskania zatrudnienia.

2019-09-30

Kontynuujemy działania w projekcie „Stop wykluczeniu – start na pracę”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Zgodnie z założeniami projektu Uczestnicy w miesiącu wrześniu wzięli udział w 20 godzinnych Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. Odbywali je w dwóch grupach. Warsztaty przeprowadził Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach.

Obecnie uczestnicy odbywają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, kontynuują również spotkania z brokerem edukacyjnym. Przygotowują się do wyboru kierunku oraz udziału w szkoleniach zawodowych.

2019-12-19

Kontynuujemy działania w projekcie „Stop wykluczeniu – start na pracę ”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Uczestnicy rozpoczynają udział w kursach zawodowych o następujących profesjach: pracownik gospodarczy + SEP do 1 kV, operator wózka widłowego, stylista paznokci, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, florysta z obsługą kasy fiskalnej, pracownik biurowy.

Po zakończonych szkoleniach (styczeń 2020r.) 10 Uczestników/czek będzie miało możliwość nabycia praktycznych umiejętności w ramach staży zawodowych.

2020-01-31

Kontynuujemy działania w projekcie „Stop wykluczeniu – start na pracę ”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – 06. Integracja, Działania : 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Uczestnicy projektu zakończyli udział w szkoleniach zawodowych. Nabyli kompetencje bądź kwalifikacje zawodowe. Za udział w szkoleniu Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe.

10 Uczestników - 7 K i 3 M, w miesiącu lutym, rozpocznie udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców. Staże zakończą się 30.04 br.

Zapraszamy kolejnych chętnych do udziału w III edycji projektu.
Zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem projektu lub pracownikiem socjalnym. Naprawdę warto!

Archiwum EFS

Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach