Bank Żywności - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób korzystających z pomocy żywnościowej

Podprogram 2018

Podprogram 2017 – efekty

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chojnicach realizowałało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1856 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 93,57924 ton żywności; 22308 paczek żywnościowych; o posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 68 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
- Ekonomiczne - 2 spotkania dla 31 uczestników
- Żywieniowe – 2 spotkania dla 27 uczestników
- Kulinarne - 6 spotkań dla 68 uczestników
- Niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 35 uczestników

Rok 2017

Rok 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wsparcie w formie paczek z art. spożywczymi dla osób najbardziej potrzebujących. Osoby do pomocy są kwalifikowane przez pracowników socjalnych MOPS. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej jest przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Wydawanie towaru odbywa się wyłącznie na podstawie skierowań wystawionych przez Ośrodek. Lista podopiecznych jest weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu. Wydawanie towaru z magazynu następuje w możliwie najszybszym terminie ( np. w ciągu tygodnia) od dnia otrzymania towaru. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje żywność wyłącznie podopiecznym MOPS. Wydawanie odbywa się wyłącznie ze wskazanego magazynu w Chojnicach, ul. Świętopełka. W sporadycznych przypadkach żywność może być dowieziona do miejsca zamieszkania podopiecznego. Wydawanie żywności w ramach programu zaplanowane jest równomiernie w całym okresie trwania Podprogramu ( np. w odstępach miesięcznych)

Jedoncześnie informujemy, że każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności.

Skargi można składać do:
Banku Żywności w Chojnicach
lub Fedracji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie,
lub Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie;

W ramach programu planowane są działania towarzyszące dla podopiecznych MOPS korzystających z Podprogramu 2016. Prowadzone Programu będą spotkania z psychologiem (VI-VII/2016), spotkania z doradcą zawodowym (VI-VII/2016) szkolenia zawodowe ( VII-VIII/2016) staż (IX-XI/2016) kursy językowe (XI-XII/2016). O terminach dystrybucji towaru i działaniach towarzyszących podopieczni będą informowani przez pracowników socjalnych, umieszczone zostaną informacje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MOPS. Działania towarzyszące kierowane są do wszystkich podopiecznych MOPS.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Rok 2015

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku osoby, które otrzymają w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach /Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020/, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób korzystających z Programu otrzyma w paczkach żywnościowych produkty następującego typu: makaron świderki , ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Ww. skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej mogą uzyskać osoby spełniające kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby samotnie gospodarujące i członkowie rodzin, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).

Oprócz wsparcia żywnościowego Stowarzyszenie”Spróbuj Sam” w Chojnicach realizuje projekt „Aktywizacja i integracja społeczna młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ich rodziców z terenu miasta Chojnice” współfinansowany z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz działania na rzecz osób/rodzin wykluczonych - usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych, starszych.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach objął wsparciem żywnościowym 1900 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące:

– usługi opiekuńcze,
– realizacja projektu Klub Młodzieżowy „Razem przeciwko przemocy”
– organizacja wyjazdu dla Członków Kluby „Wrzos” na zawody jeździeckie w Kwiekach
– organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach