Aktualności

2019-10-17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż od października realizowany będzie program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zamierza złożyć wniosek o pozyskanie środków na realizacje powyższego zadania.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.2019r. poz. 1507 ze zm.)

W celu rozeznania potrzeb osoby zainteresowane lub ich opiekunów prosi się o kontakt osobisty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Plac Niepodległości 7, pokój 119, I piętro, tel. 52 39 77-121 w.130 lub 131 z Panią Dorotą Podemską lub Hanną Sikorską.
Do pobrania:
2019-10-15
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 15.10.2019r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30.
2019-10-07
Dla osób, które nie odebrały napojów w dniach od 03.10.2019r. do 04.10.2019r. dodatkowe wydawanie w dniu 08.10.2019r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30
2019-10-03
Wydawanie metek i napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 03.10.2019r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-09-17
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

Gmina Miejska Chojnice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w programie, których dochód nie przekracza 350 % obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej - 2.453,50 zł, dla osoby w rodzinie - 1848,00 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota 115.080,00zł.

Informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy socjalni MOPS w Chojnicach w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.00, we wtorki 7.15 - 16.15.
2019-09-17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż przyjmuje wnioski do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą skorzystać w Chojnicach z bezpłatnej dziennej opieki wytchnieniowej.

Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

Aby skorzystać z dziennej opieki wytchnieniowej, należy do wniosku dołączyć kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel popisaną przez lekarza oraz przedstawić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019” i będzie realizowane do końca grudnia 2019 r

Wnioski o wsparcie w tej formie można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Plac Niepodległości 7, pokój 116 I piętro, pracownicy socjalni Joanna Rutkowska i Beata Paluch tel. 52 39 77-121 w. 118 lub 119.

Do pobrania:
2019-09-11
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 11.09.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-09-10
Informacja dotycząca rozpoczęcia Podprogramu 2019 POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż wydawanie artykułów żywnościowych z Podprogramu 2019 Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej rozpocznie się z końcem roku 2019 lub początkiem roku 2020.

Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczanie żywności.

Szczegółowe informacje znajdują się w niniejszym piśmie.
2019-08-30
Wydawanie napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 30.08.2019r. (piątek) w godz. od 12.30 do 14.00.
2019-08-27
2019-08-21
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 21.08.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-08-07
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 07.08.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-08-05
ZAPROSZENIE
na spotkanie konsultacyjne poświęcone problemom małżeństwa i rodziny.

W imieniu Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera zapraszamy mieszkańców Chojnic na spotkanie konsultacyjne z osobami zainteresowanymi wymianą poglądów i informacji poświęconym problemom małżeństwa i rodziny.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konsultacjach uczestniczył będzie członek Gabinetu Politycznego, Doradca Ministra Piotr Perszewski.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach pod nr 523977121
2019-07-16
UWAGA

Zmianie uległy numery kont bankowych MOPS. Poniżej aktualne numery kont:

- Konto podstawowe: 44 1020 2791 0000 7302 0294 4577
- Dochody Budżetu: 44 1020 2791 0000 7002 0294 4627
- Fundusz alimentacyjny: 51 1020 2791 0000 7702 0294 4643
2019-07-09
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 10.07.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-07-03
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 03.07.2019r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-06-13
Wydawanie zupek i ciasteczek z Banku Żywności odbędzie się w dniu 14.06.2019r. (piątek) w godz. od 12.30 do 13.30.
2019-05-17
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
20.05.2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
21.05.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
22.05.2019r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
23.05.2019r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
24.05.2019r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 28.05.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-05-13
Informacja o wynikach wyboru: PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-05-08
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
09.05.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
10.05.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 A. Mazur, K. Szczepanek, M. Nowak
13.05.2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
14.05.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
15.05.2019r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 17.05.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-04-25
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na: PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-04-19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie usługi psychologa.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-04-15
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
16.04.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
17.04.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
18.04.2019r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
19.04.2019r. Piątek nieczynne 23.04.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
24.04.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 26.04.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30
Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-04-12
Informacja o wyborze – doradca zawodowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM. 06.01.02-0076/16 – 01 informuje o wybranym wykonawcy.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-04-03
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
04.04.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
05.04.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
08.04.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
09.04.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
10.04.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 12.04.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-03-21
Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności - doradztwo zawodowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z zamiarem przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączeniu "Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe".
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-03-20
Zawiadomienie o unieważnieniu Rozeznania Rynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach unieważnia postępowanie o udzielenie rozeznania na wykonanie usług doradztwa zawodowego.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-03-19
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
22.03.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
25.03.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
26.03.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
27.03.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
28.03.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 02.04.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30
Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-03-15
Dla osób, które nie odebrały napojów, zupek w dniu 14.03.2019r. dodatkowe wydawanie w dniu 15.03.2019r. (piątek) w godz. od 13.00 do 14.30
2019-03-14
Wydawanie napojów, zupek z Banku Żywności odbędzie się w dniu 14.03.2019r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-03-05
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.03.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski,
08.03.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
11.03.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
12.03.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
13.03.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 15.03.2019r. (piątek) w godzinach od 13.30 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-03-05
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z zamiarem przeprowadzenia doradztwa zawodowego - diagnoza uczestników projektu, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączeniu "Rozeznanie rynku - doradztwo zawodowe".
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-03-04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na Usługę: Brokera edukacyjnego.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-03-04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizujący projekt „Stop wykluczeniu – start na pracę” nr RPPM 06.01.02-0076/16-01 zaprasza do złożenia oferty na PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY, INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2019-02-28
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 28.02.2019r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.30
2019-02-20
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
21.02.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,
22.02.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
25.02.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
26.02.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
27.02.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 01.03.2019r. (piątek) w godzinach od 13.30 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-02-19
Dla osób, które nie odebrały napojów w dniu 14.02.2019r. dodatkowe wydawanie w dniu 19.02.2019r. (wtorek) w godz. od 13.00 do 14.00
2019-02-13
Wydawanie napojów i ciastek z Banku Żywności odbędzie się w dniu 14.02.2019r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.30.
2019-02-05
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.02.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
08.02.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek,, M. Nowak
11.02.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska
12.02.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, M. Kiżewska
13.02.2019r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.

Dla osób, które nie będą mogły odebrać towaru w wyznaczonym dniu dodatkowe wydawanie będzie 15.02.2019r. (piątek) w godzinach od 13.30 do 14.30

Wydawanie towarów w pierwszej kolejności dla osób z rejonów wyznaczonych w danym dniu!
2019-01-30
Milczący przewodnik...

„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących” – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Projekt „Milczący przewodnik” zakłada opracowanie i realizację filmów PJM (Polski Język Migowy) dla głuchych do końca 2013 roku. Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR MOPS PCPR oraz w Urzędach Pracy. Jest to pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych, który mamy nadzieję rozszerzy się o inne obszary administracji publicznej. Filmy zostaną umieszczone na stronach www urzędów przy pomocy specjalistycznej platformy wideo.

http://milczacyprzewodnik.likejon.pl/
2019-01-29
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 22.01.2019r. do 29.01.2019r. odbędzie się w dniu 01.02.2019r. (piatek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2019-01-21
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
22.01.2019r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,
23.01.2019r. (środa) nieczynne 24.01.2019r. (czwartek) w godzinach 13.00 do 14.30 J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
25.01.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
28.01.2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska,
29.01.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2019-01-16
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 09.01.2019r. do 15.01.2019r. odbędzie się w dniu 17.01.2019r. (czwartek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2019-01-07
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
09.01.2019r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,
10.01.2019r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
11.01.2019r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
14.01.2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska,
15.01.2019r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach