Aktualności

2018-10-16
Wydawanie napojów smakowych oraz zupek w proszku z Banku Żywności odbędzie się w dniu 16.10.2018r. (wtorek) w godz. od 13.00 do 15.30.
2018-09-17
Dodatkowe wydawanie sosów oraz mlecznych kanapek dla osób, które je nie odebrały w dniu 14.09.2018 odbędzie się w dniu 17.09.2018r. (poniedziałek) w godz. od 12.30 do 14.30
2018-09-13
Wydawanie sosów oraz kanapek dla dzieci z Banku Żywności odbędzie się w dniu 14.09.2018r. (piątek) w godz. od 12.30 do 14.30.
2018-08-27
Wydawanie napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 28.08.2018r. (wtorek) w godz. od 13.00 do 15.30.
2018-07-27
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start 300+
na nowy okres 2018/2019
odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, począwszy od 1 sierpnia 2018 roku.
Wnioski wydawane są w Biurze Podawczym, przy wejściu głównym do MOPS.
2018-07-16
Wydawanie mleka smakowego z Banku Żywności dla osób, które nie odebrały dnia 13.07.2018r. odbędzie się w dniu 16.07.2018r. (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 14.30.
2018-07-13
Wydawanie mleka smakowego z Banku Żywności odbędzie się w dniu 13.07.2018r. (piątek) w godz. od 12.30 do 14.30. Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych.
2018-06-20
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniu 22.06.2018r. (piątek) w godz. od 13.00 do 14.30. Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych.
2018-06-18
Dodatkowe wydawanie jabłek dla osób, które ich nie odebrały w dniach od 13.06.2018 do 15.06.2018r. odbędzie się w dniu 18.06.2018r. (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 14.30 oraz w dniu 19.06.2018r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30.
2018-06-12
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
13.06.2018r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
14.06.2018r. (czwartek) w godzinach od 12.30 do 14.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
15.06.2018r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,

Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracownika socjalnego.
2018-06-04
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 21.05.2018 do 24.05.2018r. odbędzie się w dniu 05.06.2018r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30.
2018-05-25
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniu 29.05.2018r. (wtorek) w godz. od 13.00 do 15.30. Nie ma potrzeby zgłaszania się do pracowników socjalnych.
2018-05-16
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
21.05.2018r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,E. Imianowska, B. Leszczyńska
22.05.2018r. (wtorek) w godzinach od 13.30 do 15.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
23.05.2018r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
24.05.2018r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2018-05-16
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 16.05.2018r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.30.
2018-05-14

Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice – Nowy projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza do nowego projektu, którego opis przedstawiamy Państwu poniżej:

Grupa docelowa projektu: Osoby oraz ich rodziny z Dzielnicy Dworcowej miasta Chojnice.
Okres realizacji projektu: 2018-01-01 - 2020-12-31

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada objęcie wsparciem 140 osób w tym 40 osób niesamodzielnych, 20 opiekunów faktycznych oraz średnio 20 rodzin (80 osób) z obszaru objętego rewitalizacją (Dzielnica Dworcowa) w Gminie Miejskiej Chojnice w okresie 1.01.2018 - 31.12.2020. Działania będą skierowane głównie do: 1.Osób starszych i niepełnosprawnych poprzez objęcie ich usługami specjalistycznymi i społecznymi, w tym poprzez świadczenie mobilnych usług opiekuńczych oraz ich opiekunów faktycznych. 2. Rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez pomoc m.in. asystencką, terapeutyczną, psychologiczną. W ramach projektu utworzony zostanie punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych oraz placówka wsparcia dziennego. W obu punktach odbywać się będą zajęcia grupowe, indywidualne w postaci m.in. różnego rodzaju terapii, poradnictwa, organizacji czasu wolnego.

Opis zadań, które będą realizowane w ramach projektu.

1. Program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin – teleopieka
W ramach zad. planuje się wyposażyć 15 osób, które na co dzień są w domu samotne, pozbawione opieki w urządzenia I generacji. System ten pozwala na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji kryzysowej, niezależnie od jego rodzaju przez całą dobę dzięki przyciskowi alarmowemu, w które zostanie wyposażona dana os., np. w formie zawieszki na szyi lub opaski. Objęcie systemem teleopieki poprzedza wywiad o podopiecznym, np. dane adresowe, informacje o osobach które w razie zagrożenia mają zostać powiadomione. System ten umożliwia szybkie wezwanie pomocy, w sp. prosty i nieskomplikowany. Dzięki teleopiece osoby objęte systemem mogą pozostać w swoich domach bez potrzeby umieszczania ich w specjalistycznych placówkach opiekuńczych. Do obsługi systemu potrzebna jest jedynie karta SIM.

2. Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz wsparcie opiekunów faktycznych
Opiekun lub asystent pomoże sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza, nawiązać kontakt i współpr. z ośrodkami pomocy społ., organizacjami pozarządowymi oraz innymi instyt. wsparcia osób niepełnosprawnych, itp. Usługa świadczona w domu Beneficjenta 5 dni w tyg. od pon. do piąt., 8.00 - 18.00. Realizacja wsparcia przewidziana jest zgodnie ze ścieżką reintegracji (indywidualnej diagnozy potrzeb osoby i jej najbliższego otoczenia).
Pomoc sąsiedzka - Wsparcie osób niesamodzielnych przy drobnych domowych naprawach(np. wymiana żarówki, przeciekający kran, itp.). Pomoc sąsiedzka(na zasadzie "helpdesk")świadczona będzie przez osobę z otoczenia(bezrobotną), która zostanie wyposażona w tel. komórkowy przez który będzie można sygnalizować usterki.
Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi – Usługi obejmować będą poradnictwo/doradztwo prawne, socjalne, psycholog., pedagog., rodzinne, opiekuńcze. Zakres tematyczny świadczonego doradztwa obejmował będzie sprawy związane z niepełnosprawnością os., przepisy prawa, uprawnienia os. niepełnosprawnych, sprawy zw. z rentami, emeryturami, pomoc w wypełnianiu dokumentów, Sfinansowanie usługi asystenckiej/opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społ., zawodowym, edukacyjnym, również działania na rzecz aktywizacja społ. – zawodowa (doradztwo zawodowe, jobcoach, trener pracy) – jako działanie towarzyszące.

3. Punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych
Punkt opieki dziennej funkcjonował będzie w dni robocze w godz.7:00-15:00. Możliwy jest udział osób zarówno przez 5 dni w tygodniu jak i wybrane dni, dziennie z oferty skorzystać będzie mogło 20 osób. Łączna liczba osób objętych usługą to 40. W pierwszej kolejności do punktu opieki dziennej przyjmowane będą osoby do 150% kryterium dochodowego. Placówka łączyć będzie elementy opiekuńcze, kulturalne, aktywizacyjne. W placówce regularnie prowadzone będą zajęcia aktywności ruchowej, gimnastyki rehabilitacyjnej, porady pielęgniarskie, klub gier karcianych, planszowych, komputerowych, zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła, warsztaty z psychologiem, muzykoterapia, wyjścia integracyjne i kulturoznawcze. Zajęcia muzykoterapii- celem polepszenie samopoczucie, zwiększenie aktywności ruchowej i umysłowej, poprawienie koncentracji i mobilizacja do działania. Poza tym w ofercie znajdować się będą zajęcia z aktywności ruchowej połączone z rekreacyjnymi spacerami i elementami rehabilitacji z uwzględnieniem profilaktyki chorób wieku dojrzałego, w tym wykorzystujące rewitalizowaną infrastrukturę.

4. Placówka wsparcia dziennego - pomoc w opiece i wychowaniu dziecka i praca z rodziną
Rekrutacja do placówki prowadzona w sposób otwarty, ciągły w siedzibie MOPS Chojnice, prowadzona zgodnie z regulaminem. Informacja o rekrutacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń MOPS, Urzędu Miasta Chojnice, Szkół, placówek leczniczych, poinformowani zostaną także o rekrutacji asystenci rodziny i kuratorzy. Uczestnikami placówki będą dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat z rodzicami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej lub spełniającej co najmniej 1 przesłankę określoną w art.7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

a) Działania skierowane do dzieci o charakterze profilaktycznym, wychowawczym, edukacyjno rozwojowym i opiekuńczo-socjalnym - Placówka funkcjonować będzie od pn-pt (15:00-19:00). Jednego dnia w zajęciach uczestniczyć będzie max.15 dzieci. Plac. zajmie się pomocom rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci, poprzez organizację czasu wolnego, pomocy w nauce, opiekę i wychowaniu, zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne, kompensacyjne i korekcyjne przy współpracy wolontariatu, rozwijaniu zainteresowań organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych, kultura.- edukac. współpracując w tym zakresie z rodzicami dziecka. Funkcja terapeutyczna realizowana będzie poprzez zajęcia psycho-socjoterapeutyczne mające na celu korektę niewłaściwych postaw społ. i wzorców zachowań uwrażliwienie na problem agresji oraz ukazanie pozyt. sposobów rozładowania emocji. Wychowankowie będą uczestniczyć w zajęciach sport.-propagowanie zdrowego i aktywnego życia. Zaj.plastyczne umożliwią pozytywne i twórcze myślenie. Poza tym podopieczni organizować będą imprezy okolicznościowe (andrzejki,wigilia itp.)z udziałem rodziców. Ponadto w ramach zad. świadczona będzie praca podwórkowa o charakterze animacyjnym oparta o pracę podwórkową wychowawców przy wykorzystaniu rewitalizowanej infrastruktury angażując dzieci i młodzież wraz z rodzinami w procesy rewitalizacyjne oraz animując do wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego ponadto wzmocnienie rozwoju kompetencji.
b) Praca z rodziną - Pomoc w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w oparciu o ścieżkę reintegracji uzgodnioną z rodziną na podstawie analizy jej sytuacji. W oparciu o sporządzoną ścieżkę, świadczona będzie pomoc asystencka oraz psychologiczna i terapeutyczna osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy. Zakres usług obejmie wsparcie asystenta rodziny oraz ustalone w ścieżce reintegracji wsparcie w szczególności w postaci: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego, terapii i mediacji, warsztatów umiejętności rodzicielskich-dla kobiet i mężczyzn.) m.in. wzmocnienie ojcowskich umiejętności, wsparcia opiekuńczego i specjalistycznej pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin, wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego.

Zadania numer 3 i 4 realizowane będą w 2019 r.

Natomiast już teraz prowadzimy rekrutację do zadania numer 1. Program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin – teleopieka.

W związku z powyższym bardzo prosimy o zgłaszanie się osób starszych, którzy mieszkają sami, a chcieliby skorzystać z systemu teleopieki, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Udzielimy szczegółowych informacji nt. działania systemu teleopieki, kwalifikacji uczestników do powyższego programu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
2018-05-14
Wydawanie napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 14.05.2018r. (poniedziałek) w godz. od 12.30 do 14.30.
2018-04-27
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 24.04.2018 do 26.04.2018r. odbędzie się w dniu 02.05.2018r. (środa) w godz. od 13.30 do 14.30.
2018-04-23
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
24.04.2018r. (wtorek) w godzinach 13.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski ,B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
25.04.2018r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
26.04.2018r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2018-04-19
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 12.04.2018 do 18.04.2018r. odbędzie się w dniu 20.04.2018r. (piątek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2018-04-13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że od dnia 13-04-2018r. posiadacze Karty Dużej Rodziny Chojnickiej mogą bezpłatnie korzystać z jednego seansu w miesiącu w kinie KINGSAJZ ul. Gdańska 14
2018-04-13
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
12.04.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
13.04.2018r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
16.04.2018r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
17.04.2018r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
18.04.2018r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2018-04-09
Wydawanie napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 09.04.2018r. (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 14.30.
2018-04-06
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko referenta do działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2018-04-04
Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 03.04.2018r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Kurs Języka Angielskiego. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2018-03-30
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 23.03.2018 do 29.03.2018r. odbędzie się w dniu 04.04.2018r. (środa) w godz. od 13.00 do 14.00.
2018-03-20
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
23.03.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
26.03.2018r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
27.03.2018r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
28.03.2018r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
29.03.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2018-03-19
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 12.03.2018 do 16.03.2018r. odbędzie się w dniu 20.03.2018r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.00.
2018-03-12
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
12.03.2018r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
13.03.2018r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
14.03.2018r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
15.03.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
16.03.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2018-03-09
Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wyboru i udzielania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2018-03-08
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 01.03.2018 do 07.03.2018r. odbędzie się w dniu 08.03.2018r. (czwartek) w godz. od 13.00 do 14.00.
2018-03-06
Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 05.03.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2018-02-26
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
01.03.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
02.03.2018r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
05.03.2018r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
06.03.2018r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
07.03.2018r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2018-02-26
Wydawanie jabłek z Banku Żywności dla osób, które korzystają z MOPS-u odbędzie się w dniu 27.02.2018r. (wtorek) w godz. od 11.00 do 14.00.
2018-02-19
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 12.02.2018 do 16.02.2018r. odbędzie się w dniu 20.02.2018r. (wtorek) w godz. od 12.00 do 13.00.
2018-02-08
Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 26.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Szkoleń Zawodowych i staży zawodowych w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2018-02-02
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
12.02.2018r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
13.02.2018r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
14.02.2018r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
15.02.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
16.02.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2018-01-22
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 12.01.2018 do 18.01.2018r. odbędzie się w dniu 23.01.2018r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30.
2018-01-10
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
12.01.2018r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
15.01.2018r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: J. Rutkowska, B. Paluch, J. Błaszkowska,
16.01.2018r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
17.01.2018r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
18.01.2018r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2017-12-29
INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 153/2017 Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie: ustalenia dnia 2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż 2 stycznia 2018 roku (wtorek) Ośrodek będzie nieczynny
2017-12-29
Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej – Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-12-15
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 08.12.2017 do 14.12.2017r. odbędzie się w dniu 15.12.2017r. (piatek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2017-12-07
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

08.12.2017r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
11.12.2017r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
12.12.2017r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
13.12.2017r. (środa) w godzinach 13.00-14.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
14.12.2017r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2017-12-04
BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-11-27
Zarządzenie Nr 46/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 24.11.2017r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – trening kompetencji zawodowych. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-11-28
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 21.11.2017 do 27.11.2017r. odbędzie się w dniu 28.11.2017r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30.
2017-11-17
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

21.11.2017r. (wtorek) w godzinach 14.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
22.11.2017r. (środa) w godzinach od 13.00 do 14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
23.11.2017r. (czwartek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
24.11.2017r. (piątek) w godzinach 13.00-14.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
27.11.2017r. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2017-11-14
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które jej nie odebrały w dniach od 07.11.2017 do 13.11.2017r. odbędzie się w dniu 14.11.2017r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30.
2017-11-03
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

07.11.2017r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
08.11.2017r. (środa) w godzinach od 12.30 do 14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
09.11.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
10.11.2017r. (piatek) w godzinach 12.30-14.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
13.11.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem odebrania bonu uprawniającego do odbioru żywności.
2017-10-26
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicachz dnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – trening kompetencji zawodowych w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-10-20
Dodatkowe wydawanie jogurtów dla osób, które ich nie odebrały w dniu 19.10.2017r. odbędzie się w dniu 20.10.2017r. (piątek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2017-10-16
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 09.10.2017r. do 13.10.2017r. odbędzie się w dniu 17.10.2017r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30.
2017-10-06
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

09.10.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Żuchlińska, S. Zakrzewski
10.10.2017r. (wtorek) w godzinach od 12.00 do 15.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Imianowska, B. Leszczyńska
11.10.2017r. (środa) Bank Żywności NIECZYNNY! 12.10.2017r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 – rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska,
13.10.2017r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy zgłosić się do pracowników socjalnych celem wypełnienia odpowiednich dokumentów.
2017-09-06
Zarządzenie Nr 29/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 20.07.2017r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kursy Zawodowe w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”. Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-08-31
W dniu 31.08.2017r. w godzinach od 13.00 do 14.30 wydawana będzie woda smakowa z Banku Żywności. Pomoc kierowana jest dla wszystkich osób korzystających z Banku Żywności bez podziału na rejony.
Nie ma potrzeby zgłaszania się do MOPS.
2017-08-18
W dniach od 21 do 25 sierpnia 2017r. przez pracowników Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Chojnicach będzie realizowany projekt socjalny pt.
"TYDZIEŃ SPORTU DLA SENIORA".

Celem projektu jest aktywizacja ruchowa i integracja seniorów oraz rozpowszechnianie informacji o formach spędzania czasu wolnego dla osób starszych z terenu Miasta Chojnice.
Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć:

21.08.2017r. Gimnastyka
22.08.2017r. Bule
23.08.2017r. Nordick walking
24.08.2017r. Słownia/kunsultacje z fizjoterapeutą
25.08.2017r. Kręgle

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym: Ewą Imianowską i Agatą Cieślak-Wziętek w siedzibie MOPS Chojnice lub telefonicznie pod nr. 52-397-71-21
2017-08-16
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach o unieważnieniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy, Pośrednik pracy/koordynator staży, kurs języka angielskiego.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-08-14
Rozeznanie Rynku
Działanie 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nazwa projektu II: Stop wykluczeniu – start na pracę (01.01.2017-31.10.2022)
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-08-10
UWAGA

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice, w dniu 14.08.2017r. (poniedziałek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach będzie nieczynny.
2017-08-04
Przypominamy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z progrmau 500+ jak również wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można składać również on-line. Instrukcja składania wniosku on-line na na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) znajduje się tutaj.
2017-07-27
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do

świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
na nowy okres 2017/2018

odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, począwszy od 01 sierpnia 2017 roku

Wnioski dostępne pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin
2017-07-16
Rekrutacja do projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę".
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-07-06
Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej -Kurs języka angielskiego, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Pośrednik pracy / koordynator staży, w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-06-28
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-06-28
W dniu 29.06.2017r. w godz. 13:30-14:30 odbiędzie się wydawanie jogurtów w Banku Żywności.
2017-06-27
UWAGA !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż zmienia swoją siedzibę.
Od 1 lipca znajdować się będziemy przy Placu Niepodległości 7.

Numery telefonów nie ulegają zmianie, jednak w pierwszych dniach lipca mogą występować problemy techniczne w ich funkcjonowaniu, w związku z czym prosimy kontaktować się pod numerami:

608 681 909 dla spraw związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej
664 418 959 dla spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami wychowawczymi.

Za utrudnienia przepraszamy.
2017-06-22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Kursów Zawodowych, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-06-21
Informacja dot. wyników naboru do ogłoszeń na brokera i psychologa.

Informacja o wybranym wykonawcy broker edukacyjny:
Adrian Ignasiak, ul. Paderewskiego 64 E, 62 - 300 Września
Data wpłynięcia oferty - 14.06.2017 r.

Informacja o wybranym wykonawcy - usługa psychologa
Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych, ul. Kaliska 9, 63 - 233 Jaraczewo,
Data wpłynięcia oferty - 14.06.2017 r.
2017-06-19
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
21.06.2017r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Kęsik-Kowalska, A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, E. Żuchlińska
22.06.2017r. (czwartek) w godzinach od 12.00 do 14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska, L. Elzanowska
23.06.2017r. (piątek) w godzinach 12.00 do 14.30 rejony: Ewa Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Nie ma potrzeby zgłaszania się do MOPS-u
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!". Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednictwo pracy/koordynator staży w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!". Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-06-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!". Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2017-06-09
W dziale Przetargi i Konkursy znajdują się do pobrania dokumenty związane z zapytaniami ofertowymi nr 1/MOPS/2017 - BROKER EDUKACYJNY oraz nr 2/MOPS/2017 - PSYCHOLOG
2017-05-15
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 08.05.2017r. do 12.05.2017r. odbędzie się w dniu 16.05.2017r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30.
2017-04-28
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
08.05.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
09.05.2017r. (wtorek) w godzinach od 13.00 do 15.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
10.05.2017r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
11.05.2017r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
12.05.2017r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-04-18
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 10.04.2017r. do 14.04.2017r. odbędzie się w dniu 20.04.2017r. (czwartek) w godz. od 13.30 do 14.30.
2017-04-07
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
10.04.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
11.04.2017r. (wtorek) w godzinach od 13.00 do 15.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
12.04.2017r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
13.04.2017r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
14.04.2017r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-03-28
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko kierownicze: Kierownika Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na wolne stanowisko nie został rozstrzygnięty. Czytaj więcej.
2017-03-28
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 21.03.2017r. do 27.03.2017r. odbędzie się w dniu 28.03.2017r. (wtorek) w godz. od 14.00 do 15.30.
2017-03-17
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
21.03.2017r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
22.03.2017r. (środa) w godzinach od 12.30 do 14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
23.03.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
24.03.2017r. (piatek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
27.03.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-03-14
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach nie został wyłoniony żaden kandydat. Czytaj dalej
2017-03-14
Dodatkowe wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 07.03.2017r. do 13.03.2017r. odbędzie się w dniu 14.03.2017r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30
2017-03-10
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
2017-03-06
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.03.2017r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
08.03.2017r. (środa) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
09.03.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
10.03.2017r. (piatek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
13.03.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-03-02
Z dniem 01.03.2017r. do realizacji programu Karty Dużej Rodziny Chojnickiej przystąpił nowy partner:

Firma TWA RETAIL Spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, ul. Rydlowska 20
reprezentowanym przez Panią Alinę Flohr Affa Decor

oferujący - zakup odzieży z 20% rabatem na nową kolekcję (bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży) w salonie YOUNG REPORTER w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 18.
2017-03-01
Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Zapewnienie gorącego posiłku - czytaj dalej
2017-02-28
Nowy projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Serdecznie zapraszamy do projektu pt. Stop wykluczeniu - start na pracę". Projekt realizowany jest dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferujemy doradztwo zawodowe, psychologiczne, pracę socjalną, płatne szkolenia zawodowe i płatne staże zawodowe, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i złożenie do biura projektu formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu).

1. Regulamin konkursu
2. Formularz zgłoszeniowy
2017-02-27
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 20.02.2017r. do 24.02.2017r. odbędzie się w dniu 28.02.2017r. (wtorek) w godz. od 14.30 do 15.30
2017-02-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko PSYCHOLOGA do Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
2017-02-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Chojnice udzielonego Zarządzeniem nr 19/2017 z dnia 15.02.2017 r. jako beneficjent deklarujący zamiar realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów, tj. organizacje pozarządowe z terenu powiatu chojnickiego, w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pn. Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice z Działania 6.2, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02.IZ-22-001/17 ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Szczegóły tutaj.
2017-02-15
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
20.02.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
21.02.2017r. (wtorek) w godzinach od 13.30-15.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
22.02.2017r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
23.02.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska
24.02.2017r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2017-02-06
Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Treść ogłoszenia
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
2017-02-06
Wydawanie groszku konserwowego z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.02.2017r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
08.02.2017r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska, Ewa Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Nie ma potrzeby zgłaszania się do MOPS-u
2017-02-01
Wydawanie napojów i jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
02.02.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
03.02.2017r. (piątek) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska, Ewa Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
Nie ma potrzeby zgłaszania się do MOPS-u
2017-01-23
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 16.01.2017r. do 20.01.2017r. odbędzie się w dniu 24.01.2017r. (wtorek) w godz. od 13.30 do 15.30
2017-01-12
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
16.01.2017r. (poniedziałek) w godzinach 12.30 - 14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
17.01.2017r. (wtorek) w godzinach od 13.30 - 15.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
18.01.2017r. (środa) w godzinach 12.30 - 14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
19.01.2017r. (czwartek) w godzinach 12.30 - 14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
20.01.2017r. (piątek) w godzinach 12.30 - 14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-12-22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r." Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2016-12-19
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 12.12.2016r. do 16.12.2016r. odbędzie się w dniu 20.12.2016r. (wtorek) w godz. od 13.30 do 15.30
2016-12-16
W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne, schorowane, o małym stopniu samodzielności Gmina Miejska Chojnice rozważa przystąpienie do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej.

Osoby objęte usługą teleopieki domowej zostaną wyposażone w specjalny aparat telefoniczny oraz niewielki nadajnik w formie bransoletki lub wisiorka. Jeśli źle się poczują, przewrócą lub będą chciały wezwać pomoc, mogą nacisnąć czerwony przycisk w nadajniku. Urządzenie to wyśle sygnał alarmowy do Centrum Operacyjno-Alarmowego. Centrum podejmie stosowną interwencję – nawiąże kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustali przyczynę. W razie potrzeby powiadomi bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wezwie odpowiednie służby. Warunkiem przystąpienia do systemu jest posiadanie stacjonarnego abonamentu telefonicznego lub aktywnego telefonu komórkowego.

Więcej informacji w dziale TeleOpieka.
2016-12-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza zamówienie na usługi publiczne którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2016-12-09
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
12.12.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
13.12.2016r. (wtorek) w godzinach od 13.30 do 15.30 rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
14.12.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
15.12.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
16.12.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-11-30
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
01.12.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
02.12.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 – rejony: M. Kiżewska, M. Nowak, A. Mazur, K. Szczepanek
05.12.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Paluch, A. Cieślak-Wziętek, J. Błaszkowska,
06.12.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-11-23
Z powodu problemów transportowych jabłka wydawane będą w późniejszym terminie.
2016-11-22
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
24.11.2016r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak, A. Mazur, K. Szczepanek
25.11.2016r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: E. Imianowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Cieślak-Wziętek,
2016-11-15
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
16.11.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
17.11.2016r. (czwartek) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
18.11.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
21.11.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
22.11.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-11-04
Wydawanie napojów oraz żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 26.10.2016r. do 28.10.2016r. odbędzie się w dniu 08.11.2016r. (wtorek) w godz. od 13.30 do 15.30
2016-11-02
Wydawanie napojów oraz żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 26.10.2016r. do 28.10.2016r. odbędzie się w dniu 03.11.2016r. (czwartek) w godz. od 12.00 do 14.30
2016-10-25
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
26.10.2016r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak
27.10.2016r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska, A. Mazur, K. Szczepanek
28.10.2016r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
2016-09-30
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 22.09.2016r. do 29.09.2016r. odbędzie się w dniu 04.10.2016r. (wtorek) w godz. od 13.30 do 15.30
2016-09-21
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
22.09.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
26.09.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
27.09.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
28.09.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
29.09.2016r. (czwartek) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska
2016-09-13
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Czytaj dalej
2016-09-07
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
12.09.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
13.09.2016r. (wtorek) w godzinach od 13.30-15.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
14.09.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Nowak
15.09.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: Ewa Imianowska (J. Rutkowska), B. Leszczyńska
16.09.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,

Przed udaniem się do Banku Żywności należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w celu wypełnienia skierowania.
2016-07-12
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniu 13.07.2016 (środa) w godzinach 11:00-13:00
2016-07-06
Wydawanie jogurtów z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
06.07.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak A. Mazur, K. Szczepanek
07.07.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Cieślak-Wziętek
2016-06-27
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w ramach projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” w 2016r. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy
2016-06-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy
2016-06-23
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicac.Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy
2016-06-23
Wydawanie napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
24.06.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak
27.06.2016r. (poniedziałek) w godzinach od 12.30-14.30 rejony: J. Błaszkowska, B. Paluch,A. Cieślak-Wziętek, A. Mazur, K. Szczepanek
28.06.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
2016-06-17
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy
2016-06-02
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
06.06.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Nowak
07.06.2016r. (wtorek) w godzinach od 13.30 do 15.30 rejony: J. Błaszkowska, B. Paluch,A. Cieślak-Wziętek, A. Mazur, K. Szczepanek
08.06.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka

2016-04-19
Masz pytania dotyczące "Programu 500+"? 500 Bus będzie w Chojnicach:

2016-04-18
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
19.04.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, M. Galec
20.04.2016r. (środa) w godzinach od 12.30-14.30 - rejony: J. Błaszkowska, B. Paluch,A. Cieślak-Wziętek, A. Mazur, K. Szczepanek
21.04.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: J. Rutkowska, B. Leszczyńska, B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-03-15
OGŁOSZENIE o końcowym wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - Wiecej w dziale Przetargi i konkursy
2016-03-09
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
10.03.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
11.03.2016r. (piątek) w godzinach 12.30-14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
14.03.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: A. Mazur, K. Szczepanek, M. Kiżewska, M. Galec
15.03.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30-15.30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska
16.03.2016r. (środa) w godzinach 12.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka,
2016-02-26
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym terminie, tj. w okresie od 15.02.2016r. do 19.02.2016r. odbędzie się w dniu 29.02.2016r. w godz. od 12.30 do 14.30.
2016-02-22
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko referenta do działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach. Wiecej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2016-02-18
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 15.02.2016r. do 19.02.2016r. odbędzie się w dniu 23.02.2016r. w godz. od 13.30 do 15.30.
2016-02-11
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
15.02.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
16.02.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30 do 15.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
17.02.2016r. (środa) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
18.02.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska
19.02.2016r. (piątek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, M. Kiżewska, G. Myszka,
2016-01-29
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
02.02.2016r. (wtorek) w godzinach 13.30 do 15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
03.02.2016r. (środa) w godzinach 12.30 do 14.30 rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
04.02.2016r. (czwartek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
05.02.2016r. (piątek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska
08.02.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12.30 do 14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, M. Kiżewska, G. Myszka,
2016-01-26
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 19.01.2016r. do 25.01.2016r. odbędzie się w dniu 26.01.2016r. w godz. od 13.30 do 15.30

2016-01-18
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
19.01.2016r. (wtorek) w godzinach 13:30-15:30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
20.01.2016r. (środa) w godzinach od 12:30-14:30 rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
21.01.2016r. (czwartek) w godzinach 12:30-14:30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
22.01.2016r. (piątek) w godzinach 12:30-14:30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska
25.01.2016r. (poniedziałek) w godzinach 12:30-14:30 - rejony: B. Federska, T. Barska,  D. Zawadzka, M. Kiżewska, G. Myszka,

2015-12-16
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 10.12.2015r. do 16.12.2015r. odbędzie się w dniu 17.12.2015r. w godz. od 12.00 do 14.30
2015-12-03
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
10.12.2015r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
11.12.2015r. (piątek) w godzinach od 12.00-14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
14.12.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
15.12.2015r. (wtorek) w godzinach 12.30-15.30 - rejony: M. Kiżewska, G. Myszka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
16.12.2015r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
2015-11-13
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

18.11.2015r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska,
19.11.2015r. (czwartek) w godzinach od 12.00-14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek,
20.11.2015r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: A. Cieślak-Wziętek, B. Paluch, J. Błaszkowska,
23.11.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka
24.11.2015r. (wtorek) w godzinach 12.30-15.30 - rejony: M. Kiżewska, G. Myszka, J. Wysocka, B. Leszczyńska

Dla osób, które nie mogą odebrać żywności w wyznaczonym dniu, odbędzie się wydawanie towarów jedynie w dniu 25.11.2015r. w godz. od 12.30 do 14.30.
2015-11-05
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 03.11.2015r. do 05.11.2015r. odbędzie się w dniu 10.11.2015r. w godz. od 13.30 do 15.30
2015-10-28
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

03.11.2015r. (wtorek) w godzinach 12.30-15.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

04.11.2015r. (środa) w godzinach od 11.30-14.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

05.11.2015r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-10-15
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 12.10.2015r. do 14.10.2015r. odbędzie się w dniu 20.10.2015r. w godz. od 13.00 do 15.30
2015-10-09
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

12.10.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska

13.10.2015r. (wtorek) w godzinach od 12.30-15.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

14.10.2015r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, L. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka
2015-09-25
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 22.09.2015r. do 24.09.2015r. odbędzie się w dniu 28.09.2015r. w godz. od 12.00 do 14.30
2015-09-14
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

22.09.2015r. (wtorek) w godzinach 12.00-15.30 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

23.09.2015r. (środa) w godzinach od 11.30-14.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

24.09.2015r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-08-28
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały jej w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 25.08.2015r. do 27.08.2015r. odbędzie się w dniu 01.09.2015r. w godz. od 14.00 do 16.00
2015-08-21
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

25.08.2015 (wtorek) w godzinach od 9.00-11.00 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

26.08.2015r. (środa) w godzinach 9.00-11.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

27.08.2015r. (czwartek) w godzinach 9.00-11.00 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska

Należy zabrać ze sobą torby na produkty.
2015-07-31
Wydawanie żywności z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

04.08.2015r. (wtorek) w godzinach 12.00-15.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

05.08.2015 (środa) w godzinach od 11.30-14.30 rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

06.08.2015r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-06-29
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

01.07.2015r. (środa) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

02.07.2015 (czwartek) w godzinach od 11.30-14.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

03.07.2015r. (piątek) w godzinach 11.30-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-06-26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach prosi o pilny kontakt podopiecznych ze swoimi pracownikami socjalnymi w sprawie Banku Żywności.
2015-06-18
Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach zaprasza na Festyn Integracyjny, który odbędzie się dnia 19.06.2015 r. (piątek) o godz. 16.00 na placu przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, ul. Strzelecka 31

W programie:
- Warsztaty garncarskie
- Zabawy i konkursy dla dzieci i rodzin z nagrodami
- Darmowe atrakcje dla dzieci i młodzieży (lody, wata cukrowa)
- Pokaz sprzętu służb mundurowych

Festyn organizowany jest w ramach projektu współfinansowanego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2015-06-17
„Aktywizacja i integracja społeczna młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ich rodziców z terenu miasta Chojnice”

Od maja b.r. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach realizuje projekt „Aktywizacja i integracja społeczna młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ich rodziców z terenu miasta Chojnice” współfinansowany z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Projekt adresowany jest do dzieci/młodzieży w wieku 13-17 lat (co najmniej 25 osób) oraz ich rodziców (przynajmniej 1 rodzic) objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach i borykających się problem bezradności wychowawczej.

Celem Projektu jest m.in.:
- podniesienie wiedzy rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych
- wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez uruchomienie zajęć

- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo względem ich rówieśników z rodzin bez oznak patologii z dostępie do oferty zajęć pozalekcyjnych
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo do bezpłatnych zajęć wyrównawczych z języków obcych
- zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa edukacyjno-zawodowego młodzieży, tym samym przygotowanie jej do trafnego wyboru zawodu
- wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi (festyn, wyjście do kina)
- podnoszenie poczucia własnej wartości przez wzmacnianie mocnych stron dziecka/młodzieży
- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odbudowywanie własnej wartości

Działania w ramach projektu obejmują:
1. Szkoła dla Rodzica
2. Festyn integracyjny
3. Indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe
4. Zajęcia kulturalne , sportowe, edukacyjne
5. Zajęcia socjoterapeutyczne
6. Indywidualne spotkania terapeutyczne prowadzone przez psychologa.

2015-06-03
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 58/2015 z dnia 26.05.2015 roku w dniu 5 czerwca 2015 roku (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach będzie nieczynny
2015-05-20
Nowi partnerzy w realizacji programu Karty Dużej Rodziny Chojnickiej:

ArchiSTYL Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 Chojnice, ul. Ceynowy 13b
- indywidualne projekty architektoniczno-budowlane, adaptacja gotowych projektów, aranżacja wnętrz, badanie gruntu, zmiany sposobu użytkowania, inwentaryzacje, przebudowy, rozbudowy, termomodernizacje, certyfikaty energetyczne, badania termowizyjne z 20% rabatem realizowane w ArchiSTYL Pracowni Projektowej

VISION Robert Chmielewski
89-650 Czersk, ul. dr Zielińskiego 13
- 10% rabat na zakup okularów korekcyjnych i soczewek okularowych ( soczewki i ramka),
- 20% rabat na zakup okularów przeciwsłonecznych,
- 5 % rabat na soczewki kontaktowe i płyn do ich pielęgnacji
- bezpłatne badania okulistyczne przy zakupie okularów korekcyjnych ( soczewki i ramka)
realizowane w Salonie Optycznym w Czersku, ul. dr Zielińskiego 13 oraz Salonie Optycznym w Tucholi, ul. Nowodworskiego 3.
Promocje nie łączą się. Bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży.
2015-04-17
Wydawanie jabłek i napojów z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

20.04.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

21.04.2015 (wtorek) w godzinach od 12.00 do 14.30 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

22.04.2015r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-03-24
Wydawanie jabłek dla osób, które nie odebrały w wyznaczonym czasie, tj. w okresie od 19.03.2015r. do 23.03.2015r. wydawanie odbędzie się w dniu 24.03.2015r. w godzinach od 13:15 do 15:15
2015-03-18
Wydawanie jabłek z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

19.03.2015r. (czwartek) w godzinach 11.00-13.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

20.03.2015r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 13.00 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek

13.03.2015r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.00 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska
2015-02-12
Aktualna lista partnerów realizujących cele programu „Duża Rodzina Chojnicka” określonych w Uchwale Nr 443/2014 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014 roku

Kaszubsko-Krajeńska Agencja Nieruchomości Paweł Zagozda
89-600 Chojnice, ul. Małe Osady 12/1

Firma "Masar" W.J. Januszewscy, J. Szyszka
89-600 Chojnice, ul. Długa 5

Firma PROMEDICA Sp.z o.o
Chojnice, ul. Kołłątaja 4

Centrum dziecięce „Mrówka”
Chojnice, ul. Kościerska 12a

Firma Eurostandard Sp.j Firma Rodzinna Klauzo
Chojnice, Topole 20

Firma Eurostandard - BIS
Chojnice, Topole 20

Firma I.A Szypryt Sp.j.
89-600 Chojnice, ul. Ogrodowa 8
2015-01-28
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały żywności w wyznaczonym czasie, wydawanie odbędzie się w dniu 29.01.2015r. od 13.00 do 14.30
2015-01-16
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały żywności w wyznaczonym czasie, wydawanie odbędzie się w dniu 16.01.2015r. od 12.00 do 14.00
2015-01-09
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:

13.01.2015r. (wtorek) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M. Kiżewska, G. Myszka

14.01.2015 (środa) w godzinach od 11.30-14.00 rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B. Leszczyńska

15.01.2015r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
Copyright 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach